Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp trong xã hội


Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở dành cho người thu nhập thấp mô hình nhà ở xã hội

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị tại địa chỉ số 03/CT-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh phát triển nhà ở mô hình nhà ở xã hội nhằm hoàn thành cơ bản các mục tiêu về phát triển nhà ở mô hình nhà ở xã hội đã sở hữu đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Nâng cao chất lượng, giảm giá thành nhà ở

Về nhiệm vụ, phương thức hóa phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có trách nhiệm tạo môi trường đắc địa về đất đai, thủ tục hành chính… để huy động các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động và người dân tham gia đầu tư phát triển nhà ở dành cho người thu nhập thấp mô hình nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân ở khu vực các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố để cho người dân, công nhân lao động… được thuê, thuê mua và mua để cải thiện chỗ ở.

Trong thời gian tới tiếp tục nâng cao chất lượng nhà ở dành cho người thu nhập thấp mô hình nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân, có cơ cấu sản phẩm nhà ở phù hợp, bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa của các dự án xây dựng nhà ở mô hình nhà ở xã hội ở đô thị và khu công nghiệp.

Để nâng cao chất lượng nhà ở mô hình nhà ở xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu, ban hành bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn về nhà ở xã hội, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng vật liệu mới… nhằm giảm giá thành nhà ở mô hình nhà ở xã hội, cơ cấu sản phẩm nhà ở rất hợp với, bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu về y tế, giáo dục, văn hóa,… trong các dự án xây dựng nhà ở và khu công nghiệp; nghiên cứu, đề xuất phương án, nguồn lực để giải quyết triệt để vấn đề nhà ở phòng, chống bão, lụt cho các hộ nghèo quanh vị trí khu vực miền Trung.

Tạo điều kiện để DN và người dân tham gia phát triển nhà ở dành cho người thu nhập thấp mô hình nhà ở xã hội

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, bổ sung quy hoạch triển khai đô thị, quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, bảo đảm dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở dành cho người thu nhập thấp mô hình nhà ở xã hội. Khi quy hoạch xây dựng các khu dự án đô thị mới, khu công nghiệp mới, mạng lưới các cơ sở đào tạo nhất thiết phải đi kèm quy hoạch triển khai nhà ở dành cho người thu nhập thấp mô hình nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở sinh viên kèm theo các khu chức năng dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao… theo các quy định của pháp luật.

Bố trí nguồn lực phù hợp tiêu chí để đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu như: trường học, nhà trẻ, cơ sở khám chữa bệnh, sinh hoạt cộng đồng, văn hoá, thể dục, thể thao,… trong và ngoài các dự án nhà ở cho người thu nhập thấp trong xã hội, đặc biệt là tại các xung quanh vị trí có đông công nhân và người lao động. Nhất thiết phải sử dụng nguồn tiền thu được từ quỹ đất 20% trong các dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở thương mại có quy mô dưới 10 ha do các chủ đầu tư nộp và trợ giúp từ ngân sách địa phương để đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho công nhân các khu công nghiệp, người nghèo, người thu nhập thấp tại các đô thị trên địa bàn theo quy định của Nghị định tại địa chỉ số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở cho người thu nhập thấp trong xã hội.

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh việc tiến hành các Kế hoạch và chương trình nhà ở mô hình nhà ở xã hội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia phát triển nhà ở mô hình nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại giá tốt và nhà ở cho thuê; công khai, minh bạch các đối tượng được trợ giúp nhà ở mô hình nhà ở xã hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc thực hiện các chính sách, kế hoạch và chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Như Chính


Nguồn: Baodautu.vn