Điều chỉnh tiến độ thực hiện xây dựng nút giao thông trung tâm Long Biên, Hà Nội


image

Điều chỉnh tiến độ thực hiện xây dựng nút giao thông trung tâm Long Biên, Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư Xây dựng nút giao thông trung tâm quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT.

Theo đó, chấp thuận về mặt nguyên tắc cho phép điều chỉnh và gia hạn tiến độ thực hiện Hợp đồng BT giữa Ban Quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội) và Nhà đầu tư Công ty CP Him Lam đến hết 31/12/2016 để nhà đầu tư tiến hành thi công hoàn thành các hạng mục còn lại của gói thầu NG-13B1, thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán các hạng mục đã hoàn thành của dự án Xây dựng nút giao thông trung tâm quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT.

Việc gia hạn tiến độ chỉ phục vụ công tác thi công – nghiệm thu, thanh quyết toán các công việc đã hoàn thành của dự án BT; không điều chỉnh giá gói thầu, không tính thêm khoản tiền lãi vay thực hiện dự án xây dựng Nút giao thông trung tâm quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT đối với khoảng thời gian xin gia hạn tiến độ hợp đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội có trách nhiệm thương thảo với nhà đầu tư để ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng BT theo những quy định.

Đối với các hạng mục đã được sử dụng UBND thành phố cho phép bổ sung vào dự án, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội và Công ty cổ phần Him Lam khẩn trương hoàn thiện các thủ tục trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án theo chỉ đạo của UBND thành phố, làm cơ sở để đàm phán ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng BT theo quy định.

Các sở Chương trình và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, UBND quận Long Biên theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, nhà đầu tư tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước và thành phố./.


Nguồn: Vietstock.vn